• Úvod

Špecifické ciele

Prvým špecifickým cieľom projektu je vybudovanie laboratória na letové overovanie leteckej zabezpečovacej techniky a na zvyšovanie jej bezpečnosti. Plnenie tohto cieľa bude mať za následok zvýšenie kvality výskumného pracoviska leteckej dopravy zameraného na oblasť letového overovania pozemných leteckých zabezpečovacích zariadení.

Druhým špecifickým cieľom projektu je meranie environmentálneho pôsobenia leteckej dopravy. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci Slovenskej republiky sa spôsob získavania meteorologických údajov prostredníctvom výskumných lietadiel neaplikuje, predstavuje špeciálne letové laboratórium Žilinskej univerzity unikátny prostriedok získavania informácií predovšetkým o oblačnosti (základňa a horná hranica oblačnosti, skupenstvo, dohľadnosť v jednotlivých druhoch oblakov), turbulencii, námraze, ako aj o koncentrácii environmentálnych plynov a tokoch krátkovlnného a dlhovlnného žiarenia. Letové laboratórium predstavuje nenahraditeľný zdroj meteorologických informácií, a to nielen v priestore letiska, ale i pozdĺž vybranej letovej trate v rámci celej letovej oblasti Bratislava FIR.

Dosiahnutím oboch cieľov bude umožnené v budúcnosti realizovať ďalšie výskumno-vývojové projekty so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva SR ako i v rámci Európskeho výskumného priestoru.

Jedným z dlhodobých zámerov štátnej a vedeckej politiky do roku 2015 je aj vytvoriť podmienky pre rozvoj vedy a techniky a rýchlejšie zavádzanie výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Tento zámer si vyžaduje uskutočniť viaceré opatrenia v celom systéme slovenskej vedy a techniky. Hlavné ciele štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 sú:

  • Zvýšenie účasti vedy a techniky na celkovom rozvoji Slovenskej republiky – intenzívnejšie zapájanie vedy a techniky do riešenia ekonomických a spoločenských problémov Slovenska. Zvyšovanie účasti vedy a techniky na rozvoji krajiny sa prejaví aj zvýšením príspevku Slovenska k celkovému rastu konkurencieschopnosti EÚ.
  • Snaha o zvýšenie účasti vedy a techniky na celkovom rozvoji Slovenska, kedy je potrebné pre ich rozvoj a využívanie zabezpečiť také podmienky, ktoré na jednej strane zohľadnia špecifiká ich vývinu na Slovensku a na strane druhej strane zohľadnia ciele a zámery budovania Európskeho výskumného priestoru. Celkovo musia byť podmienky pre fungovanie systému vedy a techniky zosúladené a previazané tak, aby veda a technika pružne reagovali nielen na vnútorné (národné), ale aj na vonkajšie (medzinárodné) požiadavky.
  • Zabezpečenie podmienok pre rozvoj a využívanie vedy a techniky s dosiahnutím stanovených cieľov.


Vybudovanie laboratória leteckej dopravy zameraného na oblasť letového overovania pozemných leteckých zabezpečovacích zariadení a environmentálneho pôsobenia leteckej dopravy je plne v súlade s vedecko-výskumnými aktivitami pracoviska Žilinskej univerzity v Žiline. Nadväzuje na projekty v oblasti výskumu ako sú SWIM- SUIT (System Wide Information Management - Supported by Innovative Technologies), AirTN Aeronautics ERA-Net as one of the Key Enablers ofthe Prosperous Development of Aeronautics in Europe, CEARES „Central European Aeronautical RESearch Initiative“ a ASSET „Aeronautic Study on Seamless Transport“. Očakávame využitie výsledkov získaných letovým overovaním vyššie uvedených parametrov v pripravovaných projektoch 7RP zameriavajúcich sa na zvýšenie bezpečnosti a rozvoja leteckej dopravy s ohľadom na environmentálne aspekty prevádzky letísk (TOTAL AIRPORT, ASSET 2, SESAR -CEARES, APASI).

Aktivity projektu

Aktivity:
1.1 Špecifikácia požiadaviek na letové laboratórium leteckej zabezpečovacej techniky.
1.2 Obstaranie letového laboratória (GND - FL100).
1.3 Kalibrácia a certifikácia letového laboratória v zmysle požiadaviek EU a právnych predpisov SR.

2.1 Špecifikácia požiadaviek na environmentálne letové laboratórium.
2.2 Obstaranie letového laboratória (GND – FL300).
2.3 Kalibrácia a certifikácia, letové overovanie a zber vstupných údajov.
2.4 Vytvorenie databázy údajov pre počiatočné environmentálne meranie na území SR.
 

 

Špecifické ciele

© 2012 CELD - Centrum excelencie pre leteckú dopravu - ITMS 26220120065