Kontakt

Kód ITMS: 26220120065
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovanie fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja
regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce.
Kód výzvy: OPVaV-2009/2.1/03-SORO

Poskytovateľ (Riadiaci orgán):
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

Zastúpenie (Sprostredkovateľský orgán Riadiaceho orgánu):
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Hanulova 5/B
841 01 Bratislava

Prijímateľ:
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Projektový manažér: Ing. Katarína Kanderová
Kontaktná osoba: doc. Ing. Andrej Novák, PhD.

Kontakt

© 2012 CELD - Centrum excelencie pre leteckú dopravu - ITMS 26220120065