Články

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA NOVÉ TRENDY V CIVILNOM LETECTVE 2010

Primárny letový displej / Branislav Kandera.
In: Nové trendy v civilnom letectve 2010 = New trends in civil aviation 2010 : medzinárodná vedecká konferencia v rámci riešenia projektu VEGA 1/0538/10 - Základné smery vývoja harmonizácie a integrácie v Európe a ich vplyv na letecké navigačné služby : Žilina, 12.-14.1.2011. - Žilina: Žilinská univerzita, 2011. - ISBN 978-80-554-0299-4. - S. 50-53.
Dotlač k zborníku Nové trendy v civilnom letectve 2010. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - ISBN 978-80-554-0299-4
čítajte ďalej...

Analyzér obsahu vodných pár v atmosfére WVSS II / Michal Kubiš - Andrej Novák.
In: Nové trendy v civilnom letectve 2010 = New trends in civil aviation 2010 : medzinárodná vedecká konferencia v rámci riešenia projektu VEGA 1/0538/10 - Základné smery vývoja harmonizácie a integrácie v Európe a ich vplyv na letecké navigačné služby : Žilina, 12.-14.1.2011. - Žilina: Žilinská univerzita, 2011. - ISBN 978-80-554-0299-4. - S. 62-66.
čítajte ďalej...

Centrum excelencie pre leteckú dopravu ITMS 26220120065 / Alena Novák Sedláčková.
In: Nové trendy v civilnom letectve 2010 = New trends in civil aviation 2010 : medzinárodná vedecká konferencia v rámci riešenia projektu VEGA 1/0538/10 - Základné smery vývoja harmonizácie a integrácie v Európe a ich vplyv na letecké navigačné služby : Žilina, 12.-14.1.2011. - Žilina: Žilinská univerzita, 2011. - ISBN 978-80-554-0299-4. - S. 149-152.
čítajte ďalej...

Podiel leteckej dopravy v oblasti klimatických zmien / Sandra Krollová.
In: Nové trendy v civilnom letectve 2010 = New trends in civil aviation 2010 : medzinárodná vedecká konferencia v rámci riešenia projektu VEGA 1/0538/10 - Základné smery vývoja harmonizácie a integrácie v Európe a ich vplyv na letecké navigačné služby : Žilina, 12.-14.1.2011. - Žilina: Žilinská univerzita, 2011. - ISBN 978-80-554-0299-4. - S. 79-88.
čítajte ďalej...

Výhody a možnosti aplikácie súčasných systémov údržby u prevádzkovateľa lietadlovej techniky/Martin Bugaj.
In: Nové trendy v civilnom letectve 2010 = New trends in civil aviation 2010 : medzinárodná vedecká konferencia v rámci riešenia projektu VEGA 1/0538/10 - Základné smery vývoja harmonizácie a integrácie v Európe a ich vplyv na letecké navigačné služby : Žilina, 12.-14.1.2011. - Žilina: Žilinská univerzita, 2011. - ISBN 978-80-554-0299-4. - S. 168-173.
čítajte ďalej...

RECENZOVANÝ ČASOPIS DOPRAVA A SPOJE

Palubný protizrážkový systém / Branislav Kandera.
In: Doprava a spoje [elektronický zdroj] : internetový časopis. - ISSN 1336-7676. - 2011. - Č. 1 (2011), s. 44-50. - Popis urobený 29.6.2011. - Požaduje sa Acrobat Reader. - Spôsob prístupu: http://www.fpedas.uniza.sk/dopravaaspoje/2011/1/kandera.pdf
čítajte ďalej...

Letové overovanie primárneho radaru na letisku Sliač / Karel Havel, Andrej Novák a Ján Pitor.
In: Doprava a spoje [elektronický zdroj] : internetový časopis. - ISSN 1336-7676. - 2011. - Č. 1 (2011), s. 22-28. - Popis urobený 29.6.2011. - Požaduje sa Acrobat Reader. - Spôsob prístupu: http://www.fpedas.uniza.sk/dopravaaspoje/2011/1/havel.pdf
čítajte ďalej...

TRANSNAV 2011 : THE 9TH INTERNATIONAL NAVIGATIONAL SYMPOSIUM ON MARINE NAVIGATION AND SAFETY OF SEA TRANSPORTATION - METHODS AND ALGORITHMS IN NAVIGATION

Position reference system for flight inspection aircraft [Pozičný referenčný systém pre letové overovanie pozemných rádionavigačných zariadení] / M. Kubiš & A. Novák.
In: Methods and algorithms in navigation. Marine navigation and safety of sea transportation. - [S.l.]: Taylor & Francis Group, 2011. - ISBN 978-0-415-69114-7. - S. 191-197.
Abstrakt bol publikovaný v zborníku TransNav 2011 : the 9th international navigational symposium on marine navigation and safety of sea transportation. - [Gdynia : Gdynia Maritime University, 2011]. - S. 41.
čítajte ďalej...

RECENZOVANÝ VEDECKÝ ČASOPIS ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE -COMMUNICATIONS

Using fast-time simulations for designing and operating airport terminals as nodes of intermodal transport [Využívanie fast-time simulácií pri navrhovaní a prevádzkovaní letiskových terminálov] / Benedikt Badanik - Milan Stefanik - Martin Matas.
In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 13, No. 3 (2011), s. 83-90.
čítajte ďalej...

X. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE - ZVYŠOVANIE BEZPEČNOSTI A KVALITY V CIVILNOM A VOJENSKOM LETECTVE = INCREASING SAFETY AND QUALITY IN CIVIL MILITARY AIR TRANSPORT

Flarm / Branislav Kandera.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve = Increasing safety and quality in civil military air transport : medzinárodná vedecká konferencia v rámci riešenia projektu AIRTN - sieť ERA-NET AIRTN v oblasti letectva 2 a 1/0538/10 Základné smery vývoja harmonizácie a integrácie v Európe a ich vplyv na letecké navigačné služby v SR : Žilina, 19.-20.5.2011. - V Žiline: Žilinská univerzita, 2011. - ISBN 978-80-554-0364-9. - S. 40-43.
čítajte ďalej...

Problems of airport expansion with respect to obstacles [Problém rozvoja letísk vzhľadom na situáciu prekážok] / Antonín Kazda.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve = Increasing safety and quality in civil military air transport : medzinárodná vedecká konferencia v rámci riešenia projektu AIRTN - sieť ERA-NET AIRTN v oblasti letectva 2 a 1/0538/10 Základné smery vývoja harmonizácie a integrácie v Európe a ich vplyv na letecké navigačné služby v SR : Žilina, 19.-20.5.2011. - V Žiline: Žilinská univerzita, 2011. - ISBN 978-80-554-0364-9. - S. 44-49.
čítajte ďalej...

Diurnal and annual variation of low level clouds at Bratislava airport [Denný a ročný chod nízkej oblačnosti na letisku Bratislava] / Sandra Krollová.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve = Increasing safety and quality in civil military air transport : medzinárodná vedecká konferencia v rámci riešenia projektu AIRTN - sieť ERA-NET AIRTN v oblasti letectva 2 a 1/0538/10 Základné smery vývoja harmonizácie a integrácie v Európe a ich vplyv na letecké navigačné služby v SR : Žilina, 19.-20.5.2011. - V Žiline: Žilinská univerzita, 2011. - ISBN 978-80-554-0364-9. - S. 66-75.
čítajte ďalej...

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA NEW TRENDS IN CIVIL AVIATION 2011, PRAGUE 26.-27.9.2011

The comparison of modern equipment for environmental flight laboratory [Porovnanie moderného vybavenia pre environmentálne letové laboratórium] / Michal Kubiš, Andrej Novák.
In: New trends in civil aviation 2011 : [proceedings of the conference] : Prague, 26-27 September 2011. - V Praze: ČVUT, 2011. - ISBN 978-80-01-04893-1 (ČVUT). - S. 72-76.
čítajte ďalej...

TRANSPORT PROBLEMS 2011- RECENZOVANÝ VEDECKÝ ČASOPIS

Failure analysis - basic step of applying reliability centered maintenance in general aviation [Analýza porúch - základný krok k aplikácii údržby riadenej spoľahlivosťou v prostredí všeobecného letectva] / Martin Bugaj.
In: Transport problems 2011 [elektronický zdroj] : IIIrd international scientific conference : conference proceedings : Katowice - Tarnowskie Góry, 20-22 June 2011. - ISSN 1896-0596. - [Katowice: The Silesian University of Technology, Faculty of Transport], 2011. - [8] s. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.
čítajte ďalej...

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA IEEE2011, VIENNA, 29.6.-1.7.2011

Flight inspection of instrument landing system [Letové overovanie systému ILS] / Andrej Novák, Ján Pitor.
In: IEEE forum on integrated and sustainable transportation systems [elektronický zdroj] : Vienna, Austria, June 29-July 1, 2011. - [S.l.]: IEEE, 2011. - ISBN 978-1-4577-0991-3. - [4] s. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.
čítajte ďalej...

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA IMPLEMENTÁCIA VEDECKO-TECHNICKÝCH POZNATKOV DO LETECKEJ DOPRAVY 2011

Výber zariadení a postupov pre meranie leteckých pozemných zabezpečovacích systémov / Andrej Novák - Karel Havel.
In: Implementácia vedecko-technických poznatkov do leteckej dopravy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - [Žilina: Žilinská univerzita, 2011]. - ISBN 978-80-970583-1-9. - S. 135-147.
čítajte ďalej...

Postupy merania jednotlivých parametrov svetelnej približovacej sústavy / Andrej Novák - Ivan Ferencz.
In: Implementácia vedecko-technických poznatkov do leteckej dopravy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - [Žilina: Žilinská univerzita, 2011]. - ISBN 978-80-970583-1-9. - S. 125-134.
čítajte ďalej...

Systém určovania polohy letového laboratória AeroLab / Andrej Novák.
In: Implementácia vedecko-technických poznatkov do leteckej dopravy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - [Žilina: Žilinská univerzita, 2011]. - ISBN 978-80-970583-1-9. - S. 73-78.
čítajte ďalej...

Projekty podporované zo štrukturálnych fondov EÚ riešené na Žilinskej univerzite v Žiline v spolupráci Katedry leteckej dopravy a Leteckého výcvikového a vzdelávacieho centra / Alena Novák Sedláčková.
In: Implementácia vedecko-technických poznatkov do leteckej dopravy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - [Žilina: Žilinská univerzita, 2011]. - ISBN 978-80-970583-1-9. - S. 85-91.
čítajte ďalej...

Low clouds at Bratislava airport [Nízka oblačnosť na letisku Bratislava] / Sandra Krollová.
In: Implementácia vedecko-technických poznatkov do leteckej dopravy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - [Žilina: Žilinská univerzita, 2011]. - ISBN 978-80-970583-1-9. - S. 109-123.
čítajte ďalej...

The environment and forecasting of clear air turbulence [Prostredie a prognóza turbulencie v čistom ovzduší] / Sandra Krollová.
In: Implementácia vedecko-technických poznatkov do leteckej dopravy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - [Žilina: Žilinská univerzita, 2011]. - ISBN 978-80-970583-1-9. - S. 53-59.
čítajte ďalej...

Nové možnosti diagnostiky konštrukcie v špeciálnych zástavbách lietadiel / Martin Bugaj.
In: Implementácia vedecko-technických poznatkov do leteckej dopravy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - [Žilina: Žilinská univerzita, 2011]. - ISBN 978-80-970583-1-9. - S. 39-43.
čítajte ďalej...

Odporúčania na zmeny letiskovej koordinácie a procesu alokácie letiskových slotov / Mária Letanovská.
In: Implementácia vedecko-technických poznatkov do leteckej dopravy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - [Žilina: Žilinská univerzita, 2011]. - ISBN 978-80-970583-1-9. - S. 61-65.
čítajte ďalej...

Výcvik vyberania nezvyklých polôh a možný vývoj / Ján Pitor.
In: Implementácia vedecko-technických poznatkov do leteckej dopravy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - [Žilina: Žilinská univerzita, 2011]. - ISBN 978-80-970583-1-9. - S. 79-83.
čítajte ďalej...

PERNER´S CONTACT-ELECTRONICAL TECHNICAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, ENGINEERING AND LOGISTIC IN TRANSPORT/ RECENZOVANÝ VEDECKÝ ČASOPIS

Flight laboratories and flight data recorders [Letové laboratóriá a zapisovač letových dát]/Branislav Kandera
In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-674X. - 2011. - Vol. 6, No. 5 (2011), s. 111-117. - Popis urobený 12.1.2012. - Požaduje sa Acrobat Reader. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/24_2011/Kandera.pdf
čítajte ďalej...

How to improve airport operation [Ako zlepšiť letovú prevádzku] Antonín Kazda, Martin Hromádka
In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-674X. - 2011. - Vol. 6, No. 5 (2011), s. 118-122. - Popis urobený 12.1.2012. - Požaduje sa Acrobat Reader. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/24_2011/Kazda.pdf
čítajte ďalej...

Cumulus and stratus clouds microstructure [Mikroštruktúra kopovitých a vrstevnatých oblakov]/ Sandra Krollová
In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-674X. - 2011. - Vol. 6, No. 5 (2011), s. 143-148. - Popis urobený 12.1.2012. - Požaduje sa Acrobat Reader. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/24_2011/Krollova.pdf
čítajte ďalej...

The research project of the centre of excelence for air transport [Výskumný projekt Centra excelencie pre leteckú dopravu]/ Andrej Novák
In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-674X. - 2011. - Vol. 6, No. 5 (2011), s. 224-228. - Popis urobený 12.1.2012. - Požaduje sa Acrobat Reader. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/24_2011/Novak1.pdf
čítajte ďalej...

Projects supported by structural funds of EU realized at university of Žilina in cooperation with air transport department and flight training organization – Air school of the university of Žilina [Projekty podporované zo štrukturálnych fondov EÚ riešené na Žilinskej univerzite v Žiline v spolupráci Katedry leteckej dopravy a Leteckého výcvikového a vzdelávacieho centra]/ Alena Novák Sedláčková
In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-674X. - 2011. - Vol. 6, No. 5 (2011), s. 265-270. - Popis urobený 12.1.2012. - Požaduje sa Acrobat Reader. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/24_2011/Novak2.pdf
čítajte ďalej...

The basic analysis of control systems on commercial aircraft [Základná analýza systémov riadenia v komerčných lietadlách] / Martin Bugaj.
In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-674X. - 2011. - Vol. 6, No. 5 (2011), s. 29-35. - Popis urobený 12.1.2012. - Požaduje sa Acrobat Reader. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/24_2011/Bugaj.pdf
čítajte ďalej...

 

Články

© 2012 CELD - Centrum excelencie pre leteckú dopravu - ITMS 26220120065